مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

عوامل موفقيت در تحصيل چيست؟

عوامل موفقيت در تحصيل چيست؟
هدفدارى در زندگى به تلاش و كوشش و شكيبايى در مقصد مى انجامد، امّا موضوع اين است كه هدف مى تواند مراتب داشته باشد گاهى درس براى درس و گاهى براى هوس و گاهى براى حق و حقيقت مى باشد.
هدفهاى پايدار از موفقيّت بيشترى برخوردارند. زيرا مقاصد برتر هدفهاى پايين تر مثل دانش و مقام و امكانات را هم در خود دارند. در مثل گفته اند كسى كه گندم مى كارد كاه هم بدست مى آورد، در مرحله بعد تلاش و دوستان خوب و ارتباط با حق مطلق، خداوند هستى است كه به تحصيل و مجموعه زندگى شور و نشاط مى دهد. پس به تكاليف دينى مثل نماز و روزه و... بايد اهميّت ويژه داد.
درباره برنامه هاى ديگر كتابهاى مفيدى موجود است كه به طور تخصص به اين موضوع پرداخته اند و لازم است كه مراجعه گردد.
هدفدارى در زندگى به تلاش و كوشش و شكيبايى در مقصد مى انجامد، امّا موضوع اين است كه هدف مى تواند مراتب داشته باشد گاهى درس براى درس و گاهى براى هوس و گاهى براى حق و حقيقت مى باشد.
هدفهاى پايدار از موفقيّت بيشترى برخوردارند. زيرا مقاصد برتر هدفهاى پايين تر مثل دانش و مقام و امكانات را هم در خود دارند. در مثل گفته اند كسى كه گندم مى كارد كاه هم بدست مى آورد، در مرحله بعد تلاش و دوستان خوب و ارتباط با حق مطلق، خداوند هستى است كه به تحصيل و مجموعه زندگى شور و نشاط مى دهد. پس به تكاليف دينى مثل نماز و روزه و... بايد اهميّت ويژه داد.
درباره برنامه هاى ديگر كتابهاى مفيدى موجود است كه به طور تخصص به اين موضوع پرداخته اند و لازم است كه مراجعه گردد.

Parameter:3345!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++