مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي 20 الي 21:30 شب10 صبح الي 11:30 ظهر)
0.0 (0)

زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر بيش از ده روز خون يك جور ببيند، تكليفش چيست؟

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

 

آيات عظام امام، خامنه‏اى و نورى: اگر خون‏ها يك جور باشد و نتواند با نشانه‏ها، حيض را تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. البته اين در صورتى است كه عادت همه يا اكثر قريب به اتفاق آنان يكسان باشد؛ ولى اگر ميان آنان اختلاف هست - به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى‏بينند - نمى‏تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد؛ بلكه بايد در هر ماه هفت روز را ايام عادت و بقيه را استحاضه خود قرار دهد.

 

 آيةاللَّه بهجت: اگر خون‏ها يك جور باشد و نتواند با نشانه‏ها، حيض را تشخيص دهد، بايد هفت روز ايام عادت را حيض قرار دهد.

 آيةاللَّه سيستانى: اگر خون‏ها يك جور باشد و نتواند با نشانه‏ها، حيض را تشخيص دهد، بايد با دو شرط شماره عادت برخى از خويشان خود را حيض قرار دهد.

 1. نداند اندازه عادت آن زن (كه از نظر سن و مزاج مماثل اوست) مخالف با اندازه عادت خودش است.

 2. نداند اندازه عادت آن زن با اندازه عادت ديگر خويشانش، تفاوت دارد. اما اگر اين دو شرط حاصل نباشد، مى‏تواند به اختيار خود از سه تا ده روز هر شماره‏اى را كه مناسب با سن و مزاج او باشد، ايام عادت و بقيه را استحاضه خود قرار دهد و بهتر آن است كه هفت روز قرار دهد.

 آيةاللَّه صافى: اگر خون‏ها يك جور باشد و نتواند با نشانه‏ها، حيض را تشخيص دهد بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد و احتياط واجب آن است كه اگر عادت آنان از هفت روز كمتر است، پس از پايان مدت عادت خويشانش تا هفت روز را احتياط كند؛ يعنى، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى مستحاضه را به جا آورد و نيز اگر عادت خويشانش از هفت روز بيشتر است، در فاصله بين هفت روز تا پايان عادت آنها، احتياط ياد شده را مراعات كند. البته اين در صورتى است كه عادت همه يا اكثر قريب به اتفاق آنان يكسان باشد؛ ولى اگر ميان آنان اختلاف هست - به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى‏بينند - نمى‏تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد؛ بلكه بايد در هر ماه شش يا هفت روز را از اول وقت حيض عادت و بقيه را استحاضه قرار دهد و احتياط آن است كه آنچه را در ماه اول حيض قرار داده، در ماه‏هاى بعد هم همان مقدار را حيض قرار دهد. البته اگر عادت او در روزهاى وسط يا آخر باشد، بايد شش يا هفت روز وسط يا آخر را كه در عادت است، حيض قرار دهد.

 آيةاللَّه فاضل: اگر خون‏ها يك جور باشد و نتواند با نشانه‏ها، حيض را تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. البته اين در صورتى است كه عادت همه يا اكثر قريب به اتفاق آنان يكسان باشد؛ ولى اگر ميان آنان اختلاف هست - به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى‏بينند - نمى‏تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد؛ بلكه بايد بنا بر احتياط واجب در هر ماه هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

 آيةاللَّه مكارم: اگر خون‏ها يك جور باشد و نتواند با نشانه‏ها، حيض را تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. البته اين در صورتى است كه عادت همه يا اكثر قريب به اتفاق آنان يكسان باشد؛ ولى اگر ميان آنان اختلاف هست - به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى‏بينند - نمى‏تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد؛ بلكه احتياط واجب آن است كه در هر ماه هفت روز را ايام عادت خود قرار دهند.

 آيةاللَّه وحيد: اگر خون‏ها يك جور باشد و نتواند با نشانه‏ها، حيض را تشخيص دهد، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد. البته اين در صورتى است كه عادت همه آنان يكسان باشد، ولى اگر ميان آنان اختلاف هست - به عنوان مثال برخى پنج روز و برخى هشت روز عادت مى‏بينند - نمى‏تواند عادت آنان را ملاك در حيض قرار دهد، بلكه احتياط واجب آن است كه در هر ماه تا شش يا هفت روز را به اختيار خود، ايام عادت و بقيه را استحاضه قرار دهد.

 تبصره 1 . اگر خون‏ها يك جور نباشد، آنچه كه نشانه حيض را داشته باشد )البته از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد(، حيض و آنچه كه نشانه حيض را ندارد، استحاضه است.

 تبصره 2 . در رجوع به عادت خويشان، تفاوتى بين خويشان پدرى يا مادرى و يا زنده و مرده نيست.

منبع:

توضيح‏المسائل مراجع، م 489 و 491 و آيت الله بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 264.آيت الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 495 و 497.دفتر:آيت الله خامنه‏اى.

 

 

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:283!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++