مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
4.0 (4)

براي كنترل شهوت چه مسائلي رابايدرعايت كنيم؟

1.مراقبه داشته باشيد و چشم و گوش خود را كنترل كنيد هم دركوچه و خيابان و هم نسبت به فيلم عكس اينترنت و...
2.پرخوري نكنيد و غذاهاي چربوسنگينو گرم و انرژيزا كمترمصرف كنيد و درصورت بالابودن شهوت ازغذاهاي سرد مثل كاهو،تخم كاهو،عرق شويد، عرق كاسني ،كافور و....درحد محدوداستفاده كنيد
3.ازارتباط با دوستان ناباب ونامحرم حتي ارتباط تلفني پرهيزكنيد
4.ازافكاروخطوراتي كه تحريك كننده هستند بپرهيزيد وبراي موفقيت دراين جهت سعي كنيدبرنامه ي جامع وكاملي داشته باشيدوازبيكاري بپرهيزيد
5.ازعطروادكلن هايي كه تحريك كننده هستند استفاده نكنيد.
6.روزي 20دقيقه ورزش داشته باشيد
 
 
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5179!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++