مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

چند نكته در مورد تقويت حافظه

راه كارهاي تقويت حافظه زياد است و در زير به برخي به طور اختصار اشاره مي شود:
1. يكي از راه هاي تقويت حافظه , تحقيق و تأليف و مطالعه است . آزمايش بر روي استادان هشتاد ساله دانشگاه نشان داده است آن دسته از استادان كه كار تحقيق و تأليف و مطالعه را كنار نگذاشته اند, از حافظه ءبهتري نسبت به آن دسته از همكاران كه سال هاي بازنشستگي را زودتر آغاز كرده اند, برخوردارند.
2 .يكي ديگر از راه هاي تقويت حافظه استفاده كردن از روش پرسش است . بر اساس اين روش هنگامي كه شخص به فراگيري يك مطلب جديد اقدام مي كند, درنخستين گام بايد نظري اجمالي به كل مطلب مورد نظر بيندازد; آن گاه از خود پرسش كند در خصوص اين مطلب چه اندازه آگاهي دارد و سعي كند آن چه را در اين باره مي داند, به ياد بياورد. در گام سوم , مطالب را به دقت بخواند و آن چه را كه خوانده , براي خود باز گو كند و در پايان خود را آزمايش كند كه ميزان فراگيري اش ازمطلب مورد نظر چقدر بوده است .
3. سومين راه اين است كه علاوه بر استفاده از حافظهء كلامي , از حافظهء تصويري استفاده كنيد; يعني تاجايي كه ممكن است مطالب را با تصوير آن در ذهن و خاطره اش جاي بدهد.
4 .چهارمين راه اين است كه هنگام مطالعه اضطراب و استرس و تنش عصبي نداشته باشد و ذهن خود رافرسوده و خسته نكند و مطالب كتاب رابه صورت گام به گام در خاطره اش جاي بدهد و همهء مطالب را يك جاوارد ذهن نكند و آن را نبلعد.
پي نوشت:
روزنامه رسالت , شماره , 2941 سال يازدهم , شنبه 19اسفند 1374 ص 6
مطالعه
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:3361!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++