مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

ازدواج، محدوديت به بار مي آورد يا آزادي؟

/UploadedData/1/Contents/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%871_1_png_crdownload.png

اگر بر مبناي روابط آزاد، ازدواج را تحليل كنيم، تبعات ذيل قابل رديابي است :

اولا موجب مي شود كه پسران تا جايي كه ممكن است از ازدواج و تشكيل خانواده سرباز زنند و فقط هنگامي كه نيروهاي جواني و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستي مي نهد، اقدام به ازدواج كنند و در اين موقع زن را فقط براي فرزند زادن و احيانا براي خدمتكاري مي خواهند.

ثانيا پيوند ازدواج هاي موجود را سست مي كند و سبب مي گردد به جاي اينكه خانواده بر پايه يك عشق خالص و محبت عميق استوار باشد و هر يك از زن و شوهر، همسر خود را عامل سعادت خود بداند، بر عكس به چشم رقيب و عامل سلب آزادي و محدوديت ببيند و چنانكه اصطلاح شده است يكديگر را زندانبان بنامند.

وقتي پسر با دختري ازدواج مي كند مي خواهد بگويد ازدواج كرده ام، مي گويد براي خودم زندانبان گرفته ام. اين تعبير براي چيست؟ براي اينكه قبل از ازدواج هر كجا بخواهد برود، با هركس بخواهد برقصد، بلاسد و هيچ كس نيست كه بگويد بالاي چشمت ابروست. ولي پس از ازدواج اين آزادي ها محدود شده است، اگر يك شب دير به خانه بيايد مورد مواخذه همسرش قرار مي گيرد كه كجا بودي؟ و اگر در محفلي با التهاب با دختري برقصد، همسرش به او اعتراض مي كند.

واضح است كه روابط خانواده در چنين سيستمي تا چه اندازه سرد و سست و غير قابل اطمينان است. بعضي ها مانند برتراند راسل پنداشته اند كه جلوگيري از معاشرتهاي آزاد صرفا بخاطر اطمينان مرد نسبت به نسل است و براي حل اشكال، استفاده از وسائل ضد آبستني را پيشنهاد كرده اند، در صورتي كه مساله تنها پاكي نسل نيست.

مساله مهم ديگر ايجاد پاك ترين و صميمي ترين عواطف بين زوجين و برقرار ساختن يگانگي و اتحاد كامل در كانون خانواده است. تامين اين هدف وقتي ممكن است كه زوجين از هر گونه استمتاع از غير همسر يا همسران قانوني چشم بپوشند، مرد چشم به زن ديگر نداشته باشد و زن نيز در صدد تحريك و جلب توجه كسي جز شوهر خود نباشد و اصل ممنوعيت هر نوع كاميابي جنسي در غير كادر خانواده، حتي قبل از ازواج هم رعايت گردد.[1]

ازدواج در سيستم غربي يعني آزاد را محدود كردن، از آزادي به محدوديت آمدن و ازدواج در سيستم اسلامي يعني از محدوديت به آزادي آمدن. ازدواجي كه پايه و خاصيت رواني اش از محدوديت به آزادي آمدن است به دنبال خود استحكام مي آورد و آنكه پايه اش از آزادي به محدوديت آمدن است اولا خودش استحكام ندارد، يعني زود منجر به طلاق مي شود و ثانيا آن فردي كه به تعبير خود غربي ها، ده ها و گاهي صدها دختر را «تجربه» كرده و آن دختري كه ده ها و صدها پسر را تجربه كرده است، مگر حالا با يكي پابند مي شود؟ مگر مي شود پابندش كرد؟[2]

منبع:

[1] مساله حجاب، ص 82 

[2] آشنائي با قرآن4، ص 19

Parameter:4323!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++