مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

چرا در جامعه نبوي(ص) جريان نفاق چهره واقعي خود را بروز نمي داد؟

/UploadedData/1/Contents/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C1.jpg

اينان پيش از آنكه مسلمان باشند، مي‏ خواستند در سازمان تازه، مقامي را كه جوياي آن بودند بدست آورند. و هيچ معلوم نيست آنچه بر زبان مي‏ آوردند، در دل نيز با آن موافق باشند.

بسيار خوش‏ باوري و يا ساده ‏دلي مي‏ خواهد كه بگوئيم همه‏ ي اين نومسلمانان با گفتن كلمه ‏ي شهادت به يكباره همه‏ ي عادت هاي ديرين را از كينه ‏توزي، تحقير زيردستان، تجاوز به مال و عرض ديگران، نازيدن به تبار، مال‏ اندوزي و ستمگري كه لازمه ‏ي زندگاني عرب جاهلي است رها كردند. بسيار خوش گماني مي‏ خواهد كه بگوئيم همه ‏ي صحابيان پيغمبر در مدت چند سال، آن چنان تربيت يافتند كه آئينه تمام نماي خصلت هاي اسلامي گرديدند. 

در طول ده سال توقف پيغمبر در مدينه، «قدرت معنوي» رسول (ص) از يك سو و سرگرمي مسلمانان به غزوه‏ ها و سريه‏ ها از سوي ديگر مجال نمي ‏داد كه ديوهاي بند شده از درون اين به ظاهر مسلمانان رها شود. اما گاهي كه فرصتي مي‏ يافت سر بيرون مي ‏كرد و دندان خويش را نشان مي ‏داد. 
 
منبع:
قيام حسين (عليه السلام)ص29/سيدجعفرشهيدي 
Parameter:2394!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++